<![CDATA[Onroerend goed in Zwitserland - forum]]>Sat, 30 Jan 2021 00:06:17 +0100Weebly<![CDATA[Corona en Eigenmietwert]]>Sat, 24 Oct 2020 09:22:01 GMThttp://www.hofkes.ch/forum/corona-en-eigenmietwertDeels ongeruste, deels verontwaardige eigenaren van een vakantiehuis en vakantiewoning in Zwitserland stelden mij de vraag of ongeacht de gevolgen van Corona inkomenstenbelasting in Zwitserland is verschuldigd en wel op basis van de vastgestelde Eigenmietwert.

Zoals u hier hebt kunnen lezen is niet bepalend of de eigenaar daadwerkelijk zijn vakantiewoning heeft gebruikt of niet. Voldoende is dat de eigenaar het genot ervan had kunnen hebben.
Gelet op dit uitgangspunt is de vraag of dit ook geldt in deze tijden van Corona, begrijpelijk. Sinds medio oktober 2020 geldt Nederland immers als risicogebied waardoor een verblijf in Zwitserland moeilijk zo niet onmogelijk is geworden. Is er dan niet alle reden om de Eigenmietwert op nihil te stellen zolang deze beperkingen gelden?
Het antwoord is: de Zwitserse fiscus ziet dit anders. Ook in Coronoa-tijden moet inkomstenbelasting worden betaald over in ieder geval het bedrag van de Eigenmietwert. 

Enkele mogelijke oplossing zijn er echter wel: ik noem er enkele. U kunt de woning in zogeheten Dauermiete verhuren, dat wil zeggen voor een seizoen (winter- of zomer) of voor een jaar. Dat heeft het voordeel boven verhuur per week dat u bij Dauermiete niet hoeft te zorgen voor tussentijdse schoonmaak en sleutelovergave. De in dit geval te berekenen huur is weliswaar fractioneel lager dan in de situatie waarin u de woning per week verhuurt, maar dan alleen indien u de inkomsten uit Dauermiete vergelijkt met de situatie waarin de woning elke week verhuurd zou zijn. Dit laatste is slechts zelden het geval.


Vanzelfsprekend is het daarbij raadzaam om uw woning niet op de Nederlandse markt, maar op de Zwitserse markt aan te bieden. Ik ben graag bereid om de - in het Duits te vertalen - tekst voor een advertentie kostenloos op mijn site Immobilien te plaatsen.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk: verkoop. Dat is een drastische oplossing, maar onder de huidige omstandigheden kan het een zeer verstandig besluit zijn. Voor meer informatie kunt u hier klikken. De prijzen in toeristisch aantrekkelijke gebieden zijn onlangs gestegen en daardoor zeer interessant. Onder info vindt u desgewenst meer informatie.

]]>
<![CDATA[Droomhotel te koop]]>Mon, 19 Oct 2020 13:59:58 GMThttp://www.hofkes.ch/forum/droomhotel-te-koopDe laatste tijd bereiken mij enkele vragen over een mogelijke koop van een hotel in Zwitserland. Dit is begrijpelijk. Het aanbod is nog nooit zo groot geweest en de prijzen nog nooit zo laag. Bovendien zijn er onder de aangeboden hotels enkele bijous die tot dromen uitnodigen. Een overzicht van het aktuele aanbod vindt u door hier te klikken.

Dit hotel vindt u in de regio Zentral Schweiz, in 6196 Marbach. Bent u geinteresseerd? Klik op de foto!
Hier bespreek ik enkele aspecten die voor een potentiele geinteresseerde van belang zijn. Daarbij sluit ik aan bij de vragen die mij in verband met een mogelijke aankoop van een hotel werden gesteld. Mocht u op dit gebied een andere vraag hebben, kunt u deze graag in uw commentaar op deze bijdrage stellen. 
Een mee te verkopen zogeheten "Betriebswilligung" is niet voldoende om een hotel te mogen runnen. In verreweg de meeste kantonen wordt geeist dat de leidinggevende in het bezit is van een "Wirtepatent". Voor een overzicht van de vereisten per kanton kunt u hier klikken. 
Niet zelden moeten renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor het calculeren van deze kosten wordt doorgaans niet uitgegaan van het Zwitserse prijsniveau. Dat is weinig reeel. Voor het verrichten van werkzaamheden door Nederlands personeel of zelfs door vrienden of kennissen gelden strakke regels. Voor meer informatie op dit punt kunt u klikken op Pas op voor koopjes!

Een ombouw van een hotel tot een of meerdere vakantiewoningen is vrijwel uitgesloten. Niet alleen staat het Zweitwohnungsgesetz daaraan in de weg, maar ook het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Voor de financiering van een dergelijk opject gelden strengere regels dan in geval van koop van een (tweede) woning. Voordat u serieus op zoek gaat naar een geschikte financiering is het raadzaam om de jaarstukken over ten minste de laatste vijf jaar op te vragen en te bestuderen.
Vindt u hierboven uw vraag niet beantwoord? Zoals hiervoor gezegd, uw vraag als commenaat op deze bijdrage is welkom.
]]>
<![CDATA[Regels voor koop van vakantiewoning]]>Sun, 11 Oct 2020 13:52:27 GMThttp://www.hofkes.ch/forum/regels-voor-koop-van-tweede-woningFoto
Wat geldt bij koop van een tweede woning? Het antwoord op deze vraag geven zowel een wettelijke regeling (das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG) als aanvullend zogeheten Ausführungsgesetze en Reglemente die per kanton verschillen.

Indien u zich interesseert voor een bepaalde woning in Zwitserland, door u als tweede woning te gebruiken, dient u derhalve allereerst aan de hand van zowel het Bundesgesetz als ook van de kantonale regels na te gaan of het desbetreffende object ook als tweede woning door u verworven kan worden.

Van belang is verder de Zweitwohnungsverordnung. Deze is sinds 1 januar 2013 van kracht. Op grond van deze verordening mogen in een gemeente waar het aandeel aan tweede woningen 20% van het gehele woningsbestand overschrijdt, geen nieuwe tweede woningen meer worden gebouwd. Deze regel wordt strict uitgelegd.

Met name in Wallis hebben zowel vele woningeigenaren als ook geinteresseerde kopers dit moeten ervaren. Indien bijvoorbeeld in het verleden een huis met een onderbouw zodanig aangepast was dat in de onderbouw kon worden gewoond, werd dit als een tweede woning gezien en dus als illegaal. De huiseigenaar werd gedwongen de oude toestand te herstellen, de geinteresseerde koper kreeg geen vergunning. In die gevallen waarin deze koper reeds een aanbetaling had gedaan, waren de problemen niet te overzien.

Wilt u een voorbeeld? Klik hier voor een recent geval uit mijn praktijk.

Daarmee zijn we toe aan de vraag hoe u het beste kunt handelen teneinde risico’s uit te sluiten of ten minste aanzienlijk te beperken:
  1. Ga aan de hand van een uittreksel uit het kadaster na of er sprake is van zogeheten “Anmerkungen” of te wel bijzondere bepalingen of beperkingen
  2. Beoordeel aan de hand van de kantonale regelgeving of een vergunning voor dit object mogelijk is
  3. Ga na of er in de desbetreffende gemeente specifieke beperkingen gelden (voorbeeld: Zermatt)
  4. Beoordeel aan de hand van uw persoonlijke situatie of een vergunning mogelijk is
  5. Beoordeel aan de hand van de specifieke kenmerken van het object of hiervoor een vergunning mogelijk is

Indien dit alles bevredigend beantwoord kan worden, bent u toe aan de vraag of het desbetreffende object ook te financieren is. Voor tweede woningen gelden strengere regels dan voor de zogeheten Erstwohnung, waarbij bedacht dient te worden dat een Nederlandse hypotheeknemer zelden bereid is een hypotheek op een in Zwitserland gelegen onroerend goed te nemen.

]]>
<![CDATA[Pas op voor koopjes!]]>Sat, 10 Oct 2020 07:47:00 GMThttp://www.hofkes.ch/forum/pas-op-voor-koopjesFoto
Een eigen huis, bestaande uit twee woningen, in het mooiste deel van Wallis voor een prijs van niet meer dan CHF 150'000. Dat biedt perspectief!

Van Nederlanders is bekend dat zij dol op koopjes zijn. Zij die op dit gebied hun hart willen ophalen: hier vindt u meer informatie.

Voor informatie over het hier afgebeelde huis: klik op de foto.


Het desbetreffende huis is in 1779 gebouwd. Het is voor een ieder duidelijk dat aanzienlijke renovatie nodig is om het te maken tot het droomhuis dat de koper zich wenst.

Deze bijdrage gaat over de vraag of het reeel is de renovatiekosten naar het prijsniveau in Nederland te berekenen, ervan uitgaande dat de eigenaren zelf of in ieder geval Nederlandse ondernemers deze werkzaamheden zullen uitvoeren. Met name wil ik ingaan op het veel verbreide misverstand dat men vrijelijk gebruik kan maken  van Nederlandse arbeidskrachten in Zwitserland.

Dit nu is niet het geval. Een timmerman, elektricien of schilder - of welke arbeidskracht ook - moet zich dwingend acht dagen voor het begin van de werkzaamheden aanmelden en kan eerst na verkregen toestemming met het werk beginnen. Bovendien moet deze arbeidskracht bij de grens een cautie betalen van maximaal CHF 40'000. Dit bedrag wordt pas na een half jaar terugbetaald en dit alleen indien alle regels in acht zijn genomen.

Worden de regels op enig punt niet of niet juist nageleefd, volgt een forse boete. Bovendien is stillegging van de bouw mogelijk en, vanzelfsprekend, ook dan volg een boete.  Tot deze regels behoort de verplichting van de opdrachtgever aan de werkkrachten een loon op hetzelfde prijsniveau te betalen als dat voor een Zwitserse arbeidskracht zou hebben gegolden. 

Bij het inschatten van toekomstige renovatiekosten dient u derhalve van het Zwitserse prijsniveau uit te gaan, zelfs indien de werkzaamheden bij wege van vriendendienst worden verricht. Wie uitgaat van het Nederlandse prijsniveau of zelfs van kosteloos door vrienden en kennissen te verrichten werkzaamheden - al dan niet in ruil voor een kosteloos verblijf - rekent zichzelf helaas ten onrechte rijk.

Meer info vindt u hier.
]]>