Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
- Koop en verkoop
- Kadaster
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


koop en verkoop


In Zwitserland is de tussenkomst van een notaris voor het tot stand komen van een koopovereenkomst vereist. Dit is dwingend recht, dus daarvan kan in onderling overleg niet worden afgeweken. Eveneens is van dwingend recht, dat op een koopovereenkomst van in Zwitserland gelegen onroerend goed Zwitsers recht van toepassing is. Tot slot is voorgeschreven dat een koopovereenkomst door een notaris wordt verleden met ambtszetel in het kanton waar het onroerend goed is gelegen.

De eigendom van onroerend goed gaat over door inschrijving in het kadaster. Bij de koopovereenkomst machtigen partijen de notaris om al datgene te doen waardoor de inschrijving in het kadaster wordt gerealiseerd. De koper heeft hierop geen directe of indirecte invoed, daar het Zwitserse recht de - in het Nederlandse recht bekende - akte van levering niet kent. 

Indien een onroerend goed door twee personen wordt gekocht, bestaat de mogelijkheid het onroerend goed of als Miteigentümer of als Gesamteigentümer te verwerven. De rechtsgevolgen van beide zijn zeer verschillend. De concrete omstandigheden van het geval zijn daarbij bepalend, zodat voor elke situatie een optimale keuze kan worden gemaakt. 
 
  In Zwitserland wordt bij vermelding van een koopprijs of vraagprijs - daartussen bestaat een subtiel maar belangrijk verschil - niet altijd vermeld dat de prijs kosten koper is bedoeld. Toch is dit meestal wel het geval. In enkele kantons echter komen op grond van kantonaal recht de kosten voor de helft voor rekening van de verkoper en voor de helft voor rekening van de koper.

De koper kan met de volgende kosten te maken krijgen: kosten in verband met het verkrijgen van een Lex Koller-vergunning, leges, overdrachtskosten en notariskosten. De hoogte van de overdrachtsbelasting verschilt per kanton. Indien u rekent met kosten tussen de 1 en 3 procent van de koopprijs is dit een voorlopig verantwoorde schatting. Daarnaast kan de verkoper Grundstückgewinnsteuer verschuldigd zijn, namelijk indien er sprake is van door verkoop gerealiseerde winst. Het verschil tussen hetgeen de verkoper heeft betaald plus de waardevermeerderende investeringen, makelaarsprovisie en notariskosten enerzijds en de koopsom anderzijds vormt de belastbare winst. De hoogte van de Grundstückgewinnsteuer is onder meer afhankelijk van het kanton en de reeds verstreken tijd sinds de eerste eigendomsovergang.

Onder bepaalde omstandigheden wordt uitstel toegestaan waardoor deze belasting pas wordt berekend en verschuldigd nadat een latere gebeurtenis is ingetreden, zoals de verkoop van de woning die in plaats van de verkochte woning is aangeschaft. Ditzelfde kan zich voordoen indien een onroerend goed niet wordt gekocht, maar wordt verkregen door vererving. Vraagt u in geval van twijfel na. Echter: uitstel betekent in dit geval geen afstel. Bij verkoop of uittreding uit een ervengemeenschap wordt de Grundstückgewinnsteuer berekend op basis van de oorspronkelijke koopprijs, dus de aankoopprijs van de erflater.    
 
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina