Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag
- AIA

   
 


aia


Indien wij uitgaan van de situatie dat een Nederlands ingezetene, dus iemand die in Nederland met zijn wereldinkomen en vermogen binnenlands belastingplichtig is, dan behoort deze een onroerend goed in Zwitserland voor de Nederlandse fiscus naar de waarde in het economische verkeer aan te geven. Dergelijk vermogen valt in box 3. Weliswaar past de Nederlandse fiscus een aftrek toe ter voorkoming van dubbele belasting, maar voor een zeker percentage wordt de waarde ook in Nederland belast.

Ten aanzien van een banksaldo geldt een ander regime: het is voor de Zwitserse fiscus niet van belang of het een in Nederland dan wel in Zwitserland bestaande bankrekening betreft. In beide gevallen behoort het saldo tot het in Nederland belaste vermogen. In Zwitserland wordt dit vermogen niet belast, althans voor zover de rekeninghouder woonplaats heeft in Nederland.

Mocht om welke reden dan ook een banksaldo of het bezit van onroerend goed in Zwitserland niet aan de Nederlandse fiscus bekend zijn, dan is de komende AIA van groot belang. De daarmee beoogde transparantie tussen verschillende landen maakt dat handelen noodzakelijk wordt. Afdoende, maar om begrijpelijke redenen, weinig geliefd, is het alsnog aangeven van vermogenswaarden. Nu biedt de Nederlandse belastingdienst op dat punt enkele handreikingen die de stap eenvoudiger kunnen maken.

Complexer wordt de situatie indien pas bij een verdeling van onroerend goed in Zwitserland blijkt dat het desbetreffende onroerend goed nooit aan de Nederlandse belastingdienst gemeld werd en er bovendien onenigheid ontstaat tussen de erven onderling over de te volgen strategie. Een onpartijdig advies kan dan nuttig zijn en veel familiaire narigheid voorkomen. In het algemeen kan het raadzaam zijn om in het kader van een geplande erfopvolging een executeur testamentair te benoemen. Dit is zowel naar Nederlands als naar Zwitsers recht mogelijk.

 

 

 
     
     
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina